2021-08-30 19:06:22
maandag 30 augustus 2021

Jachtwerf Popma yn oare hannen

Nei 44 jier is it foar Herre en Elizabeth Popma tiid om rêstiger farwetter op te sykjen. Mei ûndersteand skriuwen wolle se harren tank útsprekke foar alle stipe en fertrouwen dy't sy al dy jierren út ús doarpen krije mochten.

 

Achte Doarpsgenoaten, 

Mei yngong fan 1 septimber o.s. nimme Laurens Tuinstra en Sybrand Kruis as Jachtwerf Popma B.V. it stokje fan ús oer op ‘e helling oan de Eastwei, bystien troch Ynze de Boer, Meint Bouwhuis en Wiebren Gras Jr. 
Allegearre wurkje se hjir al jierren en wy ha alle fertrouwen yn harren fakkundichheid en ynset. 
Boppesteand betsjut net dat Elizabeth en ik ferhúzje sille of allinnich noch mar by de feart sitten gean te fiskjen, mar wol dat wy mear tiid nimme foar frije tiid. 

“Wa’t farre wol moat stoarmen noedzje” 
Wy binne yn 1977 tegearre útein setten en ha sa no en dan ek hege weagen en hurde wyn hân mar foaral ek in hiel soad stipe út ús beide doarpen. 

Tank derfoar! 

Mei freonlike groetnis, 
Herre en Elizabeth

V.o.f. Scheeps- en Jachtwerf H.J.Popma 
Eastwei 2, 8625 HV Toppenhuzen

 


 

Geachte dorpsgenoten,

De afgelopen 44 jaar hebben wij een rijkdom vergaard aan goede
herinneringen voor wat betreft het werk wat wij mochten uitvoeren.

Hiervoor zijn wij meer dan dankbaar, niet alleen het werken aan prachtige schepen maar ook voor prachtige mensen.

Vanaf 1 juli 2018 is Jachtwerf Popma B.V. opgericht door Laurens Tuinstra en Sybrand Kruis, met als doel om geleidelijk een groot gedeelte van onze taken en het personeel van onze v.o.f. over te nemen.

Deze overname gaat vanaf 1 september in.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat Laurens en Sybrand, natuurlijk ondersteund door Ynze, Meint en Wiebren, met meer dan 100% inzet voor u doorgaan op ingeslagen weg van ons reeds 100 jaar oude bedrijf.
Bovenstaand betekent niet wij het ‘zeil nu strijken’ maar dat we nu meer tijd aan ‘vrije tijd’ gaan besteden!

Nochris tank!

Mei freonlike groetnis.
Herre & Elizabeth.

V.o.f. Scheeps- en Jachtwerf H.J.Popma
Eastwei 2, 8625 HV Oppenhuizen


advertentie