6 Nieuwsberichten (1 t/m 6)

vr 1-04

As snie foar de sinne…

Snie, wiete snie yn dizze tiid fan it jier komt wol faker foar, mar sa'n 'Winter Wonderland' as justerjûn en fannemoarn, dat is dochs wol bysûnder.

di 11-01

Dizige moarn yn Top en Twel

Dit moaie byld is justermoarn fêstlein. De iisbaan op in dizige moandeitemoarn mei Twellingea op de eftergrûn. Der leit krekt in laachje iis, mar eefkes fierderop hâlde de...

ma 3-01

Natte start van 2022

Ging 2021 al de boeken in als een jaar met lokaal veel regenwater, ook 2022 kent bij ons een natte start.

zo 26-12

It hinget derom, mar it kin noch net!

Hjir en dêr koe hjoed foar it earst yn dizze winter al riden wurden op ûnderstrûpte stikjes bûtlân. Dy primeur hie IIsclub Rept U noch net.

di 21-12

Winterske koartste dei

De sinne giet betiid ûnder op dizze koartste dei fan it jier (21-12-21). Neffens in soad minsken geane wy dan de 'goede kant' wer op.

zo 14-02

In wike winterwille yn Top en Twel e.o.

Nei in wike snie- en iiswille liket it der op dat it nei hjoed alwer dien is mei de winter. Dêrom noch eefkes in weromblik op it moaie winterwaar fan de ôfrûne dagen.