2021-12-26 20:39:04
zondag 26 december 2021

It hinget derom, mar it kin noch net!

Hjir en dêr koe hjoed foar it earst yn dizze winter al riden wurden op ûnderstrûpte stikjes bûtlân. Dy primeur hie IIsclub Rept U noch net.

Benijd at se wienen, waard der fanmoarn al eefkes metten, mar nei twa nachten froast is it iis noch net tsjok genôch om de iisbaan te iepenjen. It is nei hjoed ek al wer dien mei it winterske waar en is it wer wachtsjen op de folgjende kâns.


advertentie