5 Nieuwsberichten (1 t/m 5)

di 11-01

Dizige moarn yn Top en Twel

Dit moaie byld is justermoarn fêstlein. De iisbaan op in dizige moandeitemoarn mei Twellingea op de eftergrûn. Der leit krekt in laachje iis, mar eefkes fierderop hâlde de...

zo 26-12

It hinget derom, mar it kin noch net!

Hjir en dêr koe hjoed foar it earst yn dizze winter al riden wurden op ûnderstrûpte stikjes bûtlân. Dy primeur hie IIsclub Rept U noch net.

di 21-12

Winterske koartste dei

De sinne giet betiid ûnder op dizze koartste dei fan it jier (21-12-21). Neffens in soad minsken geane wy dan de 'goede kant' wer op.

IIsbaan iepen fanôf 14.00 oere

Goed nijs! De iisbaan giet fanmiddei om 14.00 oere iepen. Guon plakken binne noch wat min en binne markearre mei linten, mar der bliuwt genôch oer om te riden.

do 26-11

Iisbaan wer under wetter.

It is in fêste tradysje yn dizze tiid fan it jier, it ûnder wetter rinne litten fan de iisbaan.