2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

Earste ljipaai jeugd fûn troch Teatske Feenstra

Ek by de jongerein is it earste ljipaai fan dizze maitiid fûn, sa lit de Fûgelwacht Top en Twel witte. Teatske Feenstra (Eastwei) is de gelokkige.

Durk Fopma fynt it earste ljipaai fan Top en Twel

It earste ljipaai fan Top en Twel is fûn troch Durk Fopma. Hy fûn it aaike fannemoarn om 10.34 oere yn de Eastpolder. It bewiis is neffens it protocol fan de BVFW fêstlein op...