2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

Himmeldei yn Top en Twel wer in grut sukses!

Himmeldei sneontemoarn wie wer in daverjend sukses. Yn gearwurking mei de ZOU, Fûgelwacht en CBS It Harspit wienen der in soad frijwillgers, wêrûnder sa'n 30 skoalbern, op...

Gijn jiergearkomste, mar wol Himmeldei foar de Fûgelwacht

Spitigernôch koe foar it twadde jier efter mekoar de ledegearkomste fan de Fûgelwacht net trochgean fanwege corona. Mar gelokkich koe, yn gearwurking mei de ZOU, Himmeldei diskear wol...