4 Nieuwsberichten (1 t/m 4)

do 21-04

Skoaljeugd ûnder de yndruk fan ‘It Deiboek fan Anne Frank’

It binne spannende tiden foar toanielferiening Fordivedaesje, want nei twa jier kin dan einlings it teaterstik 'It Deiboek fan Anne Frank' opfiert wurde. Freed 22 april is net alinnich de...

'Friese Anne Frank in Oppenhuizen'

Wat betekent vrijheid? Dat weet je eigenlijk pas als je ónvrijheid hebt gekend. Om dat duidelijk te maken brengt Toanielferiening Fordivedaesje Top en Twel eind april en begin mei het...

do 25-11

It Deiboek fan Anne Frank yn Top en Twel

Moed, optimisme en trochsettingsfermogen. Dat hat toanielselskip Fordivedaesje út Top en Twel by de rûs! Entûsjast binne sy op ‘e nij útein setten mei de repetysjes...

za 16-10

Fordivedaesje nimt de tried wer op

"Wy binne wer los!", sa litte se by toanielferiening Fordivedaesje witte. Nei mear as oardel jier stilsitte binne de rippetysjes foar it stik 'It Deiboek fan Anne Frank' einliks...