IJsclub Rept U

IJsclub Rept U

De ijsclub van Top en Twel is officieel opgericht op maandagavond 15 oktober 1870. Dan wordt ook het eerste bestuur van de club gekozen. Het jaar daarop deelt voorzitter Pieter Walma trots mede dat de nieuwe ijsclub al ruim zeventig leden telt. Er worden zilveren schaatsjes besteld die leden als insigne kunnen gaan dragen. Maar het belangrijkste agendapunt vormt de vraag wat voor soort hardrijderijen er gehouden zullen worden wanneer er ijs komt. Dát er ijs komt, staat in die tijd nog als een paal boven water.

De ijsclub is nog maar net opgericht of de winter valt in. Van 20 december tot en et 13 februari vriest het dat het kraakt. De eerste wedstrijd van de nieuwe vereniging wordt uitgeschreven op vrijdag 30 december 1870 op de Brêgesleat. De eerste prijs is 50 gulden, de premie is 15 gulden. (uit "Als 't water wordt in ijs herboren" van IJsclub Rept U)

Hoe mooi is het dat we onze eigen geschiedenis kunnen teruglezen in dit exclusieve boek waarin de geschiedenis word beschreven van 1870-2010. In het eerste hoofdstuk van het boek is ruime aandacht voor de oprichting van onze vereniging. Het prachtige boek is uitgegeven tijdens ons 140-jarige bestaan. Het boek is nog verkrijgbaar, bel 06-12387054.

Zo extra jammer is het dat we alle feestelijke activiteiten gepland voor het komend 150-jarige winterseizoen moet cancelen/verplaatsen.

Natuurlijk hopen we op een winter met ijs zodat we met z'n allen tijdens een rondje schaatsen de herinneringen die we zelf hebben, aan onze ijsclub ophalen en nieuwe herinneringen eraan toe kunnen voegen, tijdens dit bijzondere jubileumjaar 1️⃣5️⃣0️⃣🇧🇶

Agenda

Lidmaatskip

De jierlikse kontribúsje is foar it earst yn jierren ferhege. Fanôf dit seizoen, 2011/2012, is it 7.50 euro foar in gesin (mei bern ûnder 16 jier) en 5 euro foar ien persoan. Foar dat jild kinne jo in hiel seizoen, alle dagen dat der iis is, ride op ús baan. Boppedat stipe jo dermei in âlde klup en in wichtige tradysje.
Wa't noch gjin lid is en dat wurde wol: jo kinne jo opjaan by Neeltsje Dragt: tel. 559 879 of troch in mailtsje te stjoeren nei: reptu@topentwelonline.nl

Deikaart

Wa't gjin lid is kin foar € 3.00 per persoan in deikaart keapje foar de iisbaan. Foar bern o/m 16 jier kostet in deikaart 1 euro.  


PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van IJSLUB “REPT U” gevestigd te Oppenhuizen-Uitwellingerga en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002612. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletter
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Banknummer
 • Gezinssamenstelling

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Het afhandelen vaan uw contributiebetaling
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolder
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen de hoogte van uw contributie.
 • Toegangscontrole kunnen uitvoeren bij gebruik van de ijsbaan
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reptu@topentwelonline.nl.

Om er zeker van te zijn dat hetverzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw sfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onzde verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

DERDEN:

IJsclub Rept U verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij kunnen foto ’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaard aantekent.

BEWAREN VAN UW GEGEVENS:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Bewaartermijn persoonsgegevens : maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING:

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Reglemint Skoalleriderij

Afspraken en regels schaatswedstrijden voor schoolkinderen cbs "It Harspit"

1. De wedstrijden worden georganiseerd door ijsclub "Rept U" in samenwerking met cbs "It Harspit" en zijn uitsluitend bedoeld voor leerlingen van "It Harspit" en kinderen die via "It Harspit" naar het bijzonder onderwijs zijn gegaan.
2. "It Harspit" maakt de deelnemerslijsten (jongens en meisjes) per groep.  
3. "Rept U" regelt de loting van de ritten. 
4. "Rept U" zorgt ervoor dat alle deelnemers chocolademelk en koek krijgen.
5. "Rept U" zorgt voor prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van elke groep (jongens en meisjes) en een aandenken voor alle deelnemers.
6. "It Harspit" neemt de helft van de totale kosten voor haar rekeningen tot maximaal 250 euro.  

Wedstrijdregels

1. De start is op de helft van de lengte van de wedstrijdbaan, naar beide richtingen. 
2. Er wordt gestart op volgorde van groepen, te beginnen met groep 1.
3. Groep 1 en 2 starten massaal (wel jongens en meisjes apart).
4. Bij groep 1 en 2 zijn schaatsen niet verplicht en hulpmiddelen toegestaan. 
5. De baancommisie bepaalt de uitslag met inachtneming van de mate van handicap (bijvoorbeeld: een deelnemer zonder schaatsen, of schaatsend met gebruik van een hulpmiddel, kan nooit winnen van een deelnemer die zonder hulpmiddel wel op schaatsen rijdt).
6. Bij groep 3 en 4 zijn schaatsen verplicht maar zijn hulpmiddelen wel toegestaan (ook hierbij geldt dat een deelnemer die gebruik maakt van een hulpmiddel nooit kan winnen van een deelnemer die geen gebruik maakt van een hulpmiddel). 
7. Bij groep 5, 6, 7 en 8 zijn schaatsen verplicht en zijn geen hulpmiddelen toegestaan.
8. Er wordt gestart op volgorde van de lotingslijst. De eerste ronde van bovenaf, de tweede van onderaf, enzovoort.
9. Er wordt gereden volgens het "knock-out"-systeem: verliezers liggen er direct uit.
10. Blijft er aan het eind van een ronde één over (bijvoorbeeld i.v.m. een oneven aantal rijders), dan gaat die door naar de volgende ronde. Hetzelfde geldt als een tegenstander niet komt opdagen.
11. In een finale met drie rijders heeft nummer 1 of 3 (afhankelijk van het aantal rondes) een vrije rit. Deze moet tegen de winnaar van de eerste finalerit rijden om de eerste plaats. De twee overblijvende verliezers rijden om plaats twee en drie. 
12. In een finale met vier rijders gaan de beide winnaars voor de eerste en tweede plaats en de verliezers voor de derde plaats.

Prijsuitreiking

1. De prijzen voor de groepen 1, 2, 3 en 4 worden tussendoor uitgereikt op de baan.
2. De prijzen voor de groepen  5, 6, 7 en 8 worden na afloop van de wedstrijd uitgereikt, eveneens op de baan.
3. In bijzondere gevallen kunnen de prijzen ook later op school worden uitgereikt.

Het bestuur van IJsclub "Rept U".

Jubileumboek

ZO KOOPT U HET BOEK: ‘Als ’t water wordt in ijs herboren’ 

Dit 17 hoofdstukken en 128 pagina’s tellende boek, gebonden en met harde kaft, vertelt de boeiende geschiedenis van ‘Rept U’ en het ijsvermaak in en rond Top en Twel. Het is verluchtigd met 150 illustraties en kostelijke anekdotes over karakteristieke dorpsfiguren en hilarische gebeurtenissen op het ijs.

Dankzij de vele sponsors hebben we de uitgifteprijs laag kunnen houden: 15 euro.

 


 

NU IN DE UITVERKOOP VOOR SLECHTS 10 EURO

WEER TE KOOP BIJ SLAGERIJ DE JAGER!

Een ideaal cadeau voor familie en vrienden, vooral ook voor Streeksters 'om útens'.

Hoe komt u in het bezit van dit mooie boek?

1. Bij Slagerij De Jager, Reinardastrjitte 21 in Oppenhuizen.  

2. Bij het bestuur

Het boek is tegen contante betaling af te halen bij het secretariaat van Rept U: Brêgefinne 1, 8624 TX Uitwellingerga (0515-559139). E-mail: reptu@topentwelonline.nl

3. Bestellen per post

Wie buiten het dorp woont kan het boek ook per post laten opsturen. Stuur uw bestelling per email (met vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal gewenste exemplaren) naar reptu@topentwelonline.nl en maak het totaal verschuldigde bedrag van € 13,50  (de boeken kosten thans  € 10,-- plus € 3,50 verzendkosten p.st.) over op bankrekeningnr. 3706.23.827 t.n.v. IJsclub Rept U. Zodra het bedrag is ontvangen wordt de bestelling u toegestuurd.

4. Bij de ijsbaan

Als de ijsbaan open is (houd de pagina van Rept U op topentwelonline.nl in de gaten!), kunt u het boek kopen in de kantine. Afhankelijk van de drukte op de ijsbaan zijn de openingstijden van de kantine zijn van 15.00 tot 17.30 en van 19.00 tot 21.00.

5. Bestellen uit het buitenland

Bestellen uit het buitenland kan ook. Stuur dan een mailtje naar reptu@topentwelonline met uw naam en volledige adres en het aantal gewenste exemplaren. Wij zullen dan navragen wat de porto- en verpakkingskosten zijn en u een mailtje terugsturen met het totaalbedrag. Zodra wij het geld ontvangen hebben op bankrekeningnr. 3706.23.827 t.n.v. IJsclub Rept U wordt de bestelling u toegestuurd. 

6. Nog vragen?

Heeft u nog vragen over hoe u in het bezit kunt komen van dit boek? Stuur dan een mailtje naar reptu@topentwelonline.nl

Piksjitte yn Top & Twel

As it wintert, wurdt der yn Top en Twel piksketten. En dêr net allinnich, der binne mear doarpen hjir yn 'e omkriten dêr’t it dien wurdt, sa as De Hommerts, Jutryp, Earnewâld en Sleat. Yn Sleat spylje se net mei in piksjithout mar mei stiennen. Winters op it iis en simmers op it lân. Der binne fêst noch wol mear plakken dêr’t se piksjitte.
 

Der is al faker skreaun oer piksjitte en sa'n tolve jier werom is de winsk utere om de spulrigels ris op papier te setten. Troch mûnlinge oerlevering is de kâns grut dat der bepaalde saken út it spul ferdwine. Dat soe tige spitich wêze en dêrom is it in goede saak dat alles no op papier stiet. Dan kin elkenien it spul op'e selde wize spylje en hoege der gjin misferstannen te
ûntstean.

Wy hawwe yn 'e ôfrûne tiid wat speurwurk ferrjochte. Troch neifreegjen en op papier it spul hieltyd wer te spyljen hawwe wy besocht alles sa dúdlik mooglik te formulearjen.
Der is ek alris frege om in piksjitkampioenskip te organisearjen. Hjir moast fansels in wedstriidreglemint foar komme. Dat foel net ta. Mar it is klear kommen en wy hoopje dat hjir yn 'e praktyk mei te wurkjen is. Miskien dat der dizze winter noch in piksjitkampioenskip organisearre wurde kin, wêr’t dan it wedstriidreglemint foar it earst tapast wurde kin. Wij hawwe hjirfoar in wikselpriis beskikber stelt, de “teiwaartrofee”.
Troch hjirby de spulrigels en it wedstriidreglemint ôf te drukken, tinke wy dat elkenien it spul no op 'e selde wize spylje kin, en as it sa fier is, goed tared op it kampioenskip ferskine kin.

Wat is piksjitte?

Piksjitte is in spultsje wat men docht op it iis. Meastentiids by teiwaar. Mei dit spul brochten winters ûnder oaren skippers, boere-arbeiders en wurkleazen harren tiid troch. Guon dy't it goed koenen hienen sa de mooglikheid om in pear sinten te fertsjinjen.

By piksjitten brûkt men in pik en in piksjithout. Fierder hat men sinten nedich om yn te setten. In pik is in plankje fan ûngefear 25 sintimeter lang, 7 sintimeter heech en 2 sintimeter breed. Elke spiler hat in piksjithout. Dat is in rûn stik pokhout mei yn 'e midden in gat wat opfold is mei lead. De trochsneed fan sa'n piksjithout is sa'n 10 sintimeter en hat in dikte fan sa'n 23 millimeter.

In piksjithout weaget sa'n 400 gram. Der wurdt ek spile mei keunststof “piksjithouten”. Eartiids brûkte men in skiif út in katrol. (Tink hjirby oan de skippers). Der kinne op syn meast sa'n 10 minsken (spilers) oan meidwaan. Oars wurdt it ûnoersichtlik.


De tarieding

Der wurdt in miet (begjinstreep) lutsen dêr’t elke spiler syn earste goai weidocht. De miet is sa'n 25 meter lang. Op ûngefear 30, 35 meter fan de miet ôf wurdt de pik op it iis delset mei de lingterjochting nei de miet. De pik stiet yn in fjouwerkant fan 70 sintimeter. Dat fjouwerkant wurdt as in smel geultsje yn it iis hakt.
Op de pik wurdt foardat it spul begjint troch elke spiler in sint dellein. De sint leit mei it muntteken nei boppen.
By it earste spul wurdt de folchoarder fan goaien fan de spilers fêststeld troch oanbosjen. Dat wol sizze: men leit in foarwerp op it iis op sa'n 15 meter fan 'e miet. Alle spilers goaie hjirop. Wa’t it tichtst by goait mei begjinne. Wa’t dan it tichtst byleit mei as twadde en sa fierder.

Hoe wurdt it spul spile?

De earste spiler besiket no de pik mei de sinten te reitsjen sadat dy omfalt en de sinten op it iis falle. Slagget him dat en binne in oantal sinten krús, dat wol sizze dat se mei it muntteken op it iis lizze en de kop nei boppen, dan binne dy sinten foar him.

Wannear't troch it omgoaien fan 'e pik der sinten weireitsje dan binne dy foar rekken fan de spiler dy't de pik rekke. De spiler moat it tal sinten wat fuortrekke is bylizze. Troch opgoaien fan dizze sinten wurdt bepaald oft se krús of munt wienen. Dat jildt ek foar sinten dy't op 'e pik fêstkleefd bleaun binne. Dy wurde mei de pik opgoaid.
Hjirnei mei hy noch in kear goaie. Hy goait syn piksjithout op in foar him sa geunstich mooglik plak. Mei it goaien fan it piksjithout mei men net in stap oannimme, mar moat men de foet mei de tean tsjin it hout oan sette. Goait de earste man fan de miet ôf de pik om en alle sinten binne krús, dan wurdt it piksjithout fan dy spiler op 'e pik lein en is de twadde man oan bar. Rekket dy de pik dan geane de sinten nei dizze spiler en komt dizze syn hout op 'e pik te lizzen en sa fierder. Sa hat eltse spiler ien kear in kâns om dat spul te winnen.
No is de twadde spiler oan bar. Dy hat 3 mooglikheden. Hy besiket óf de pik te reitsjen, óf it piksjithout fan de earste man, óf hy goait syn hout op in sa geunstich mooglik plak. Goait hy de earste man derút dan binne de sinten dy't dy earste man wûn hie foar de twadde man. Dyjinge dy't der as earste útrekket mei as earste goaie yn it folgjende spul. Alle spilers goaie om bar, óf op de pik, óf op it piksjithout fan de oare spilers. Rekket men de pik of in piksjithout fan in oar dan mei men noch in kear goaie. Hjirby jildt wol dat men mar ien kear efterinoar op 'e pik goaie mei. As in hout yn it fjouwerkant om de pik hinne lizzen bliuwt, dan mei de spiler by syn folgjende beurt de pik rûntsje. Dat wol sizze: hy mei de pik sa delsette dat it mooglik is om de pik sa te reitsjen dat de kâns op it krúsreitsjen fan in sint it grutst is. De spiler fergruttet hjirtroch syn kâns om yn ien beurt in oar syn hout te reitsjen want as de sint krús is mei hy noch in kear goaie. Wurdt de pik en in hout yn 'e selde goai troch in spiler rekke, dan moat de spiler foardat er wit hoe’t de sinten lizze kieze: pik of hout.
As alle spilers goaid hawwe mar de pik is noch net ien kear om west, dan meie de spilers dy't der útgoaid binne op 'e nij opsette. Dat betsjut dat sy wer in sint op de pik lizze en op 'e nij goaie meie. Se slute dan wer efteroan. Op 'e pik lizze dan mear sinten as dat der spilers binne. (Yn wedstriidferbân wurdt dit net dien.) As alle spilers ien kear goaid hawwe, dan is de earste man wer oan bar. Is dy der útgoaid dan giet de beurt nei de twadde, tredde en sa fierder.

As de lêste sint fan de pik krús falt dan hat dy spiler noch ien kear slach op ien fan de spilers dy't ek sinten hat. Fansels dyjinge dy't de measte sinten yn dit spul krús slein hat of wûn hat troch oare spilers der út te goaien. Mist hy, dan is it spul út en hâldt elk de sinten dy't er wûn hat. Rekket er it piksjithout dan binne de sinten dy't dy spiler yn dat spul wûn hat foar him en is it spul ek út.

Hjirnei kin it spul wer op 'e nij begjinne troch it opsetten fan nije sinten op de pik en yn folchoarder fan útgoaien, wa’t it earst útgoaid wie mei earst, wer op 'e nij fan de miet óf goaie.

Toppenhuzen/Twellingea jannewaris 1992
De gearstallers,
Ate Dijkstra, Marten D. v.d. Veen, Yme Pieksma, Jan Soeten.

 

Piksjit Wedstriidreglemint

1 . Elke ploech bestiet út sa'n 8 spilers. It krekte oantal hinget ôf fan it oantal dielnimmers. De wedstriidlieding beslist hjiroer.

2. By elke ploech is tafersjoch fan op syn minst 2 kommisjeleden.

3. De dielnimmers wurde ynskreaun op folchoarder fan oanmelding. Elk kriget hjirby in nûmer. Oan 'e hân hjirfan wurde de groepen fêststeld. Der wurdt net wiksele fan groep.

4. Foar it earste spul wurdt de folchoarder fan goaien bepaald troch lotsjen. Foar de folgjende spullen jilde de gewoane rigels.

5. Nei in tal troch de wedstriidkommisje fêst te stellen spullen, telle de kommisjeleden it tal sinten dat elke spiler wûn hat. De spilers dy't de measte sinten fan harren ploech wûn ha, geane nei de finale. It hinget fan it tal dielnimmers ôf hoefolle oft dit de ploech binne. De wedstriidlieding makket foar it begjin fan de wedstriid har beslút hjiroer bekend. In mooglikheid kin wêze: bestiet de groep út 8 of mear spilers dan geane der 3 oer. By minder as 8 spilers 2.

6. Wannear’t der yn in spul noch twa spilers oerbliuwe, moatte de spilers óf op it hout, óf op de pik goaie. Dit om fuortkrûpen foar te kommen wêrtroch it spul te lang duorje soe.

7. Bliuwe der twa spilers oer dan hat de wedstriidkommisje it foech in wedstriid ôf te brekken as der noch mar ien sint opleit en de wedstriid te lang driget te duorjen. De wedstriid wurdt beslist troch it opgoaien fan dy sint en de spilers kieze te litten tusken krús en munt.

8. Binne der 2 of mear spilers yn 1 ploech dy't yn 'e foarronde eindigen mei itselde tal sinten, dan goaie dy op 'e pik dy't yn dit gefal dwers setten wurdt. It tal sinten dat krús slein wurdt, wurdt opteld by it tal sinten dat al wûn is. Alle spilers goaie likefaak en geane troch oant der in winner útkomt. De winner giet oer nei de finale.

9. Binne der yn 'e finale 2 of mear spilers dy't eindigje mei itselde tal sinten, dan spylje dy op 'e nij oant der in winner útkomt.

10. By saken dêr’t it wedstriidreglemint net yn fersjocht docht de wedstriidkommisje in útspraak. Elk hâldt him hjiroan. De wedstriidlieding hat it lêste wurd.

11. Elts spilet op eigen manneboet.


Piksjitte op de fiver fan it Broeresleatplan ûnder lieding fan Marten van der Veen (sr.).

Bestjoer

Histoarje

Iisclub "Rept U" is yn 1870 oprjochte yn de kroech fan Twellegea. De earste baan fan de klup wie op it plak lâns de Brêgesleat dêr't no it Grachtenplan leit. Doe't dy huzen der boud waarden is de baan ferhuze nei de Eastwei. Mar op dat plak woe letter hotel "Hart van Friesland" graach syn haven útwreidzje, dat we binne yn de njoggentiger jierren fan de foarige ieuwe wêr ferhuze en wol nei it prachtich plak dat we no hawwe: tusken de Nije Dyk en de Sjaerdawei en deun lâns de Forbiningswei, dy't de haadtagong fan ús doarpen foarmet. In pear jier lyn is der troch frijwilligers in kreaze kantine boud. Yn 2010 is der profesjonele sportferljochting op de baan kommen.

 

Foarsitter:
Robert Terpstra
06-22248161

Skriuwer:
Monica Dekker-Jorna
06-52667716

Ponghâlder:
Afke Kuindersma-Hooghiemstra
0515-559139 / 06-12387054

Postadres:
Sjaerdawei 1
8625 HR Oppenhuizen

Bestjoersleden:
Jan Booy
Hans Bangma
Wiebren Gras
Simon Groenhof

 

 

Karmasters:

Age Bouwhuis

Ane de Jong

Geert Atsma

Frans Groenveld

Gosse Douma

Theo Faber

Anne Ferwerda