2024-03-24 20:01:42
zondag 24 maart 2024

Berjocht út Red Deer - Canada oer de Tsjerketsjinst fan Palmsnein

Hjoed krige de Johannestsjerke nei oanlieding fan de útstjoering fan de Tsjerketsjinst in berjocht fanút Canada - Red Deer fan Menno Oosterhoff. It wurdt eltse wike sein yn de tsjinst, minsken fan oeral op 'e wrâld harkje mei mei dizze tsjinsten. Dit berjocht lit dat mar wer sjen. 

Foar alle Friezen om útens dy't graach de tsjinsten van ús gemeente meibelibje wolle: as it net útstjoert wurdt fia Omrop Fryslân, dan kinne jo telânne op ús YouTube channel Erediensten Top & Twel 

Hjirûnder it hiele berjocht dat we ûntfongen. 


 

Freonen, mei nocht de tsjinst bijwenne fan út Alberta, Canada. 

Ek al wenje ik al mear dan sântich jier yn Canada, it docht my goed om sa no en dan in Nederlânske of Fryske tsjinst mei te belibjen.

Grut wurden yn Wytmarsum, troud mei in famke út Skettens en dizze wike 92 jier âld, en mei freonen dy't har 'roots' yn Toppenhúzen ha (Schraa, Hettinga, Veninga, Atsma), fiel ik my frij ticht ferbûn oan de tsjerkelike gemeente en de minsken fan Top en Twel. Tige tank dat de Palm Snein tsjinst útstjoerd is en ik it bijwenje koe. Myn tank ek oan Ds. Nicolle Pronk foar de moaie, passende preek.

Menno Oosterhoff, Red Deer


advertentie