3 Nieuwsberichten (1 t/m 3)

do 11-03

Boerd Rept U jout belies yn de hurde wyn

De stoarmeftige wyn en de swiere wynpûsten fan hjoed ha hjir en dêr wer foar de nedige skea soarge. Ek it jubileumboerd fan IIsclub Rept U moast belies jaan yn de hurde wyn.

do 11-02 door IJsclub Rept U

IIsbaan iepen fanôf 14.00 oere

Goed nijs! De iisbaan giet fanmiddei om 14.00 oere iepen. Guon plakken binne noch wat min en binne markearre mei linten, mar der bliuwt genôch oer om te riden.

wo 10-02 door IJsclub Rept U

Iis op bûtewetters noch folslein ûnbetrouber

Op fersyk fan de pleatslike fertsjintwurdigers fan de 'iiswegen sintrale' jout de redaksje de warskôging troch dat it iis op 'e bûtewetters yn en om ús doarpen noch...