Doarpsbelang Toppenhuzen-Twellingea

Doarpsbelang Toppenhuzen-Twellingea

(bron: statuten van de in 1918 opgerichte vereniging, zie bijlage Statuten 1919)

"De VEREENIGING tot bevordering van DORPSBELANGEN te Oppenhuizen en Uitwellingerga stelt zich ten doel:

 • het bespreken van dorpsbelangen en het tot stand brengen of helpen bevorderen van voor de dorpen nuttige inrichtingen;
 • het richten van verzoeken aan autoriteiten, corporatiën en particulieren om de belangen van de dorpen en van zijne inwoners te behartigen."

 

 

In de statuten van recentere datum, 1 oktober 1986, is het doel van de Vereniging iets uitgebreider geformuleerd (zie bijlage Statuten 1986):

"De vereniging heeft ten doel:

 • het bespreken van zowel dorps- als recreatieve belangen en het tot stand brengen of helpen bevorderen van voor de gemeente of de dorpen nuttige inrichtingen;
 • het richten van verzoeken aan autoriteiten, corporaties en particulieren om de belangen van de gemeente of de dorpen en hun inwoners te behartigen

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door het houden van openbare en huishoudelijke vergaderingen en door het verspreiden van geschriften en voorts door alle wettige middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn."

 

Bestuur

Op de pagina Bestuur Doarpsbelang staan alle bestuursleden vermeld.

 

Lid worden

Wilt u het werk van de vereniging steunen word dan lid ! 

Klik op "IkWordLid" en vul,  in de voor u klaargezette mail, uw gegevens in en stuur de mail naar DoarpsbelangTopEnTwel@outlook.com

 

Machtiging Automatische Incasso

De contributie bedraagt € 7,50 per jaar per huishouden.

Graag ontvangen wij van u een machtiging voor Automatische Incasso. Dit bespaart ons veel werk én kosten.

Download de machtigingskaart en mail deze, ingevuld én ondertekend, als bijlage naar DoarpsbelangTopEnTwel@outlook.com. Dit mag ook een foto van de ingevulde en ondertekende machtigingskaart als bijlage zijn.

Óf stuur deze naar:

Penningmeester Doarpsbelang Top & Twel
p/a   mevr. A. Schukken
Brêgesleatswei 88
8624 TP Uitwellingerga

 

Vragen / Opmerkingen

Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Stuur dan een mail naar DoarpsbelangTopEnTwel@outlook.com en wij reageren zo spoedig mogelijk.

 

Facebook

Volg ons ook op Facebook:  Dorpsbelang Topentwel | Facebook

 

Bijlagen: Statuten

Stuurgroep Gaswinning

In Top & Twel leeft bij veel dorpsgenoten ongerustheid over een goede afloop van de gaswinning: "Wat gaat er precies gebeuren? Is er kans op schade? en Zo ja, hoe wordt dat dan opgelost? Krijgen we hier ook "Groninger toestanden?""

De stuurgroep gaswinning Top & Twel, samengesteld uit leden van Bewonersvereniging De Grachten, Ondernemersvereniging Top & Twel en Doarpsbelang Top & Twel, heeft inmiddels een aantal gesprekken gevoerd met de afvaardiging van Vermilion Energy B.V. In deze gesprekken worden  onderwerpen als nulmetingen aan woningen en gebouwen, procedures bij eventuele schademeldingen, nakomen van de gemaakte afspraken besproken.

De stuurgroep gaswinning houdt u via de pagina van Doapsbelang op Top&Twel Online op de hoogte van de overleggen met Vermilion. Heeft u vragen, opmerkingen, tips & trick voor ons? Stuur dan een mailtje naar  StuurgroepGaswinTopEnTwel@outlook.com


 

                                                                                                                                                                                       Top & Twel, februari 2024

Beste Dorpsgenoten,

Zoals bekend is Vermilion begonnen met de voorbereidingen van gaswinning onder onze dorpen. Deze winning is gebaseerd op de vergunning die in 2016 definitief is geworden.

Met deze brief willen we u informeren over de wijze waarop we bij eventuele schade door de gaswinning de kans op een vlotte afhandeling en eventuele vergoeding van die schade zo groot mogelijk kunnen maken.

De Stuurgroep Gaswinning Top & Twel, samengesteld vanuit Doarpsbelang Top & Twel,  bewonersvereniging ‘De Grachten’ en Ondernemersvereniging Top & Twel, heeft nagedacht over de beste manier om die eventuele schadeafhandeling door gaswinning goed te regelen. Daarmee willen we proberen ‘Groninger’ toestanden te voorkomen.

Wat is een ‘Nulmeting’?

Een nulmeting is een beschrijving van de huidige staat van uw huis of bedrijfspand. De beschrijving, in tekst, aangevuld met foto’s, dient door een gespecialiseerd bureau opgesteld te worden.

De conclusie is:

1) dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk eigenaren van huizen en bedrijfspanden een nulmeting laten doen  

2) dat de resultaten van de nulmeting gezamenlijk beheerd gaan worden in een daartoe opgerichte stichting: Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten  Top & Twel.

3) hoe meer dorpsbewoners/bedrijfseigenaren meedoen, hoe groter de kans dat bij een rechter aangetoond kan worden dat schade verband houdt met de gaswinning. Samen staan we sterk!

De stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel is speciaal voor het beheer opgericht door Doarpsbelang Top & Twel samen met Vereniging de Grachten en de Ondernemers Vereniging Top & Twel. De Stichting bewaart de toegezonden nulmetingsrapporten. Als er in de toekomst schade aan uw huis optreedt kunt u bij de Stichting uw eigen meting maar ook die van anderen uit uw buurt opvragen die u kunt gebruiken voor een eventuele rechtsgang.

Iedereen die een huis of een pand bezit in onze dorpen kan dus bijdragen aan het vergroten van de kans op een succesvol afhandelen van de eventuele gaswinningsschade door zelf een nulmeting te laten verrichten en deze te laten registreren bij de daarvoor opgerichte stichting. De gegevens van de nulmeting blijven in de stichting bewaard, ook nadat u uw pand eventueel verkocht hebt. Dat is van groot belang voor de toekomst van onze dorpen, en het is bij verkoop een toegevoegde waarde voor uw huis/bedrijfspand.  

Een nulmeting kunt u laten doen door een gespecialiseerd bureau. De kosten voor het opstellen van een nulmeting zijn voor de  eigenaar/opdrachtgever.  Door de Stuurgroep Gaswinning Top & Twel zijn een 4-tal bureaus benaderd te weten:

Vergnes                       Vergnes-expertise.nl/diensten/nulmeting                                info@vergnes-expertise.nl

Kienbouwadvies      Kienbouwadvies.nl/schade-expertise                                        info@kienbouwadvies.nl

Quattro                        Quattro-expertise.nl/dienst/bouwkundige-opname             mdehaan@q-e.nl

 

Let op: sommige aanbieders zijn in incidentele gevallen soms bereid korting te verlenen als meerdere nulmetingen in dezelfde buurt / op dezelfde dag kunnen worden gepland. Vraag naar de mogelijkheden! 

Laat dus  1) een nulmeting doen en  2) geef het rapport door aan de Stichting Bewaring Nulmetingsrapporten Top & Twel via e-mailadres: StichtingNulmetingTopEnTwel@outlook.com.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de Stuurgroep Gaswinning Top en Twel via e-mailadres: StuurgroepGaswinTopEnTwel@Outlook.com.

 

Mei freonlike groet,

Stuurgroep Gaswinning Top & Twel

Luuk Westert, Eddie Meijer, Paul Brunsmann, Duco Kriele, Hans Rink Bergsma en Theo Verboom

 

Bestuur Doarpsbelang

It bestjoer fan Doarpsbelang sjocht der fanôf 23 maaie 2024 sa út:

Foarsitter:
Intern (vacant)
E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com
Til:

Skriuwer:
Hans Rink Bergsma
E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com
Til: 06-51068340
 

Ponghâlder:
Annet Schukken
E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com

Bestjoerslid:

 • Anne Meester
 • Hetty Schuil

 

Privacystatement

De Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het Doarpsbelang houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze verklaring geven wij helder en transparant aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Het Doarpsbelang verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 1. Naam, Adres en Woonplaats

 2. Bankrekeningnummer

 3. E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Het Doarpsbelang verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoons gegevens.

 

Doel en wijze verwerking
Het Doarpsbelang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Afhandelen van uw contributiebetaling

 2. U informeren over lopende zaken

Doarpsbelang maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of –systemen

 1. MS Office (Word, Excel en Outlook), voor correspondentie met leden, overheden en onderling tussen bestuursleden en voor verwerken van het ledenbestand.

 

Bewaartermijn
Het Doarpsbelang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Verstrekking aan derden
Het Doarpsbelang verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van genoemde doelstelling of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden voor commerciële doelen.
 

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Bij verwijdering wordt het lidmaatschap beëindigd per ultimo van het kalenderjaar. Ook heeeft u het recht om uw gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij.  Wij kunnen legitimatie vragen, voordat wij gehoor geven aan een overdrachtsverzoek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  doarpsbelangtopentwel@outlook.com 

 

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met het Doarpsbelang op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Doarpsbelang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 2. Wij hanteren een wachtwoordbeleid op al onze gegevens

 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten

 4. Wij evalueren onze maatregelen

 5. Bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 6. Voor incasso’s wordt het systeem van de Rabobank gebruikt.  

Werkgroep Structuurversterking TenT/A7


Projecten:

 • Tegengaan geluidsoverlast A7
 • Vervanging Brug Uitwellingerga
 • Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga

E-mail: werkgroepa7topentwel@gmail.com


 

18-12-2020

Beste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga,

Het is alweer enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over onze inspanningen met betrekking tot de vervanging van de brug in Uitwellingerga. Het is daarom goed u zo tegen het einde van 2020 bij te praten.

Medio dit jaar hebben wij aan de hand van ons rapport “Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga. Geluidhinder en Veiligheid. Recreatie en Wonen” een presentatie gegeven aan de verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân, mevrouw Mirjam Bakker en de heer Mark de Man.

Wij hebben aangegeven dat het overgrote deel van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geluidsoverlast heeft van het wegverkeer van de A7. Wij stellen voor deze geluidsoverlast in een gebiedsgerichte aanpak (gekoppeld aan de brugvervanging) tot een acceptabel niveau te verlagen door landschappelijk inpasbare geluidwerende voorzieningen aan te brengen.

Voorts is in de presentatie aandacht gegeven aan de brug in Uitwellingerga met wederom de voorkeur van het overgrote deel van de inwoners van Uitwellingerga en Oppenhuizen deze te vervangen door een aquaduct. Een verhoogde brugverbinding naar 7.40 of 9.10 m’, waarbij in beide gevallen de taluds verhoogd en verbreed moeten worden, zal behalve een verdere landschappelijke aantasting ook het woon- en leefklimaat in onze dorpen nog meer geweld aan doen. Bovendien zal een brugverbinding de onveiligheid voor het vaarverkeer op het knelpunt Uitwellingerga niet oplossen en biedt een aquaduct meer perspectief voor verdere kleinschalige recreatieve gebiedsontwikkeling.

Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat vertegenwoordigers van Brêgefinne in een gesprek met de werkgroep het belang van een blijvende goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein hebben onderstreept. Mocht de keuze op een aquaduct vallen, zal deze ingericht moeten zijn op bijzondere transporten met maximale afmetingen.

Tot slot heeft de werkgroep Structuurversterking aangestipt ervan uit te mogen gaan dat een aquaduct met de hedendaagse kennis en techniek gerealiseerd kan worden zonder de problemen die zich destijds bij de realisatie van de Prinses Margriettunnel in 1977 hebben voorgedaan. De gemeente Súdwest-Fryslân, bij monde van hun verantwoordelijke wethouders, heeft zijn waardering uitgesproken voor de werkzaamheden van de werkgroep en kwalificeerde het plan als goed uitgewerkt en ambitieus. Zij vinden echter dat Rijkswaterstaat vooralsnog het eerste aan zet is voor de verdere ontwikkeling, alvorens de gemeente aanhaakt.

In de Verkenningsfase van het brugvervangingsproject heeft de werkgroep gesproken met Rijkswaterstaat. In digitale bijeenkomsten heeft Rijkswaterstaat de stand van zaken toegelicht. Kort samengevat zijn er zoals u weet drie varianten: een brug van 7.40 m’ hoogte, een brug van 9.10 m’ hoogte óf een aquaduct.

Verschillende effecten/aspecten met betrekking tot de veiligheid van het vaar- en wegverkeer, duurzaamheid, Co2-uitstoot (bij aanleg) zijn weliswaar aangestipt, maar nog niet in detail uitgewerkt. Ook heeft Rijkswaterstaat nog geen inzicht kunnen geven in de kosten voor aanleg, exploitatie en onderhoud van een brug versus een aquaduct. 2

Teneinde een reële kostenvergelijking te kunnen maken, heeft de werkgroep erop gewezen, alle kosten voor elke keuzevariant voor de gehele levensduur in beeld te brengen. Als dit bijvoorbeeld alleen beperkt zou blijven tot de aanlegkosten, zal een aquaduct al gauw duurder uitkomen, maar als je praat over alle kosten in de levensduur is het de vraag of een aquaduct wel duurder is. De werkgroep heeft Rijkswaterstaat verzocht tijdig transparantie te betrachten, zodat er een evenwichtige en weloverwogen keuze op alle aspecten kan worden gemaakt.

De werkgroep leidt uit de gesprekken af, dat Rijkswaterstaat de nieuwe oeververbinding (lees: brug) teveel vanuit een economische en financiële invalshoek benadert en vooralsnog onvoldoende stilstaat bij het maatschappelijke effect hiervan. Dit maatschappelijk effect, waaronder primair het woon- en leefklimaat van de inwoners, staat bij ons als werkgroep voorop in de keuze. Wij hebben Rijkswaterstaat gevraagd dit aspect (wat wij tot nu toe nog gemist hebben) in hun voorstel gedetailleerd uit te werken en voor te leggen aan alle betrokkenen.

Als gevolg van de Corona-epidemie is de huidige verkenningsfase vertraagd. Het streven is nu om in april/mei 2021 tot een keuze te komen om deze vervolgens medio volgend jaar aan de minister voor te leggen. Wij wachten een volgend overleg met Rijkswaterstaat af, waarbij wij ervan uitgaan dat er meer inzicht kan worden gegeven.

Tot slot. Op donderdag 10 decemberjl. , heeft de werkgroep een prettig en constructief digitaal overleg gehad met mevrouw Avine Fokkens-Kelder, verantwoordelijk gedeputeerde van Fryslân. Zonder een directe toezegging te kunnen doen (alle informatie is immers nog niet voorhanden) staat de gedeputeerde vanuit het belang van recreatie, toerisme, veiligheid op het water en landschappelijke en maatschappelijke inpassing, positief tegenover het voorstel van de werkgroep om een aquaduct als belangrijke keuzevariant aan te merken. Zij zal dit in haar gesprek met Rijkswaterstaat betrekken en voorleggen aan de provinciale bestuurlijke colleges.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u prettige feestdagen en vooral een gezond 2021 toe.

Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga

Werkgroep Structuurversterking 

December 2020

 


03-08-2020

Werkgroep Structuurversterking van Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga houdt vast aan aquaductvariant

We zijn in de uitwerking van de Startbeslissing iets over de helft van de Verkenningsfase. In deze fase zijn er drie varianten voor een nieuwe oeververbinding voorgelegd, t.w. een brug met een hoogte van 7.40 meter, een brug met een hoogte van 9.10 meter of een aquaduct. Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen halfjaar een bijeenkomst in ’t Harspit en vanwege het coronavirus een digitale bijeenkomst gehouden met het doel in oktober-november van dit jaar een keuze aan de minister te kunnen voorleggen.

In deze bijeenkomsten en het daarop volgende overleg met Rijkswaterstaat heeft de werkgroep Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven voorkeur te blijven houden voor een aquaductvariant. Ondanks dat een aquaduct een grotere investering vraagt, rechtvaardigt de werkgroep deze keuze, door argumenten aan te voeren, zoals: het bevorderen van de veiligheid op het water (beroeps- en recreatievaart), de inpassing in het landschap, het dorpsaanzicht, de gewenste gebiedsgerichte aanpak met verdere ontwikkeling c.q. herinrichting van het gebied door de koppeling van deelprojecten. Hierin zullen recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld het tegengaan van de geluidsoverlast van de A7 hand in hand moeten gaan.   

De enquêtes in 2018 en 2019 hebben duidelijk aangetoond dat de werkgroep zich in hun streven door de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga gesteund voelt. Na het laatste overleg mede op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de werkgroep in een overzicht de voor- en nadelen van de drie voorgestelde varianten nog eens naast elkaar gezet. Ook hierin komt een aquaduct als beste variant naar voren (De pdf van deze brief/afweging vindt u onderaan deze pagina).

Of een aquaduct een grotere investering vereist, is nog maar de vraag als we behalve de aanlegkosten ook de exploitatie- en onderhoudskosten hierin meenemen. De aanleg van een aquaduct versus een brug zal een grotere financiële investering vragen. Echter, de werkgroep heeft Rijkswaterstaat gevraagd, naast de aanlegkosten een heldere, transparante voor alle betrokken partijen inzichtelijke uitwerking van de exploitatie- en onderhoudskosten op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een brug dan wel aquaduct.  Alleen op basis van deze zogenaamde life-cycle-costs/vision kan er een gedegen financiële afweging plaatsvinden.  

De plannen van de werkgroep voor de gebiedsgerichte aanpak zijn gepresenteerd aan de betrokken, verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân. Een ambitieus plan, waarvoor zij waardering hebben uitgesproken. Tevens ligt er een verzoek om deze plannen aan de verantwoordelijke gedeputeerde(n) van de provincie voor te leggen en toe te lichten.

De werkgroep voert in augustus – september ook nog gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijventerrein Brêgefinne en andere direct betrokkenen.

 


07-02-2020

Drukbezochte voorlichtingsavond vervanging brug Uitwellingerga

Donderdagavond 6 februari 2020 organiseerde Rijkswaterstaat een druk bezochte voorlichtingsavond in It Harspit over het project voor de vervanging van de brug in Uitwellingerga. De brug over het Prinses Margrietkanaal moet vóór 2026 worden vervangen 

Het ingenieursbureau Witteveen en Bos gaf namens Rijkswaterstaat een toelichting over de procedure en de voorwaarden waaraan de toekomstige oeververbinding moet voldoen. Vervolgens werden de aanwezige inwoners in een werksessie van 7 tafels uitgenodigd om hun kennis en hun gedachten rond de brugvervanging onder de aandacht te brengen, zodat Rijkswaterstaat op de hoogte is wat er leeft in beide dorpen.  

Tot slot verzorgde de werkgroep van Doarpsbelang een beknopte presentatie van haar plan 'Structuurversterking'. In deze presentatie werd de keuze voor de aanleg van een aquaduct als vervanging van de brug benadrukt. Doarpsbelang ziet met de aanleg van een aquaduct voldoende mogelijkheden om in een gebiedsgerichte aanpak ook andere deelprojecten te realiseren, zoals het tegengaan van geluidhinder en de bevordering van kleinschalige (water)recreatie. Misschien vraagt een aquaduct een grotere investering dan een brug, hoewel………, maar dan heb je wel een onbelemmerde veilige doorvaart voor beroeps- én recreatievaart en een onbelemmerde doorgang voor het wegverkeer. Ook landschappelijk gezien geniet een aquaduct de voorkeur boven een brug. Vanuit de dorpen is voor deze oplossingsvariant voldoende draagvlak.  

De gebiedsgerichte aanpak vraagt intensieve samenwerking. Aan Doarpsbelang Top & Twel zal het niet liggen. Zij nodigen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente dan ook uit de samenwerking aan te gaan. Laten we er iets moois van maken waarmee het woon- en leefklimaat van Oppenhuizen en Uitwellingerga is gediend en een nieuwe impuls krijgt.  

Wilt u de presentatie van Doarpsbelang er nog eens op na slaan, (De pdf van deze presentatie vindt u onderaan deze pagina)'.  

 


20-01-2020

De nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga ligt bij Rijkswaterstaat, gemeente en provincie

Onlangs hebben wij u via de site TopenTwelonline geïnformeerd over de uitslag van de enquête “Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga - 7 Speerpunten om over na te denken”. De uitslag van de enquête kunt u in het artikel hieronder nog nalezen.

Naar aanleiding van de enquête en de hierin gemaakte opmerkingen hebben we de gelijknamige nota op enkele onderdelen iets aangepast. De definitieve nota vindt u in pdf onderaan de pagina. Inmiddels hebben leden van de werkgroep van Doarpsbelang een gesprek gehad met Rijkswaterstaat, waarbij na een toelichting de nota is overhandigd. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de nota in de huidige Verkenningsfase te betrekken.  Doarpsbelang blijft dus namens u contact onderhouden met Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat  heeft in het gesprek aangegeven op korte termijn via de media een uitnodiging aan de inwoners van beide dorpen te sturen voor een presentatie, waarin zij uitleg geven aan het komende project voor de vervanging van de brug.   U kunt deze uitnodiging dus binnenkort verwachten.

De werkgroep heeft ook contact gelegd met de gemeente en de provincie. De gedachte gaat uit naar het instellen van een projectgroep, waarin Doarpsbelang samen met de gemeente  in het streven naar een gebiedsgerichte aanpak de haalbaarheid van de speerpunten zal bespreken. Ook heeft Doarpsbelang aan de projectleider van de gemeente voorgesteld de nota in een presentatie aan het college van burgemeester en wethouders te willen toelichten.

 


11-01-2020

Plannen Structuurversterking Top & Twelgesteund….

Afgelopen december heeft Doarpsbelang onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga een enquête gehouden. Hierin is de vraag gesteld hoe u denkt over 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen.

U had de keuze de enquête op papier of digitaal in te vullen en aan te geven of u met het speerpunt (voorstel): Ja mee eens, Geen mening of Oneens was.

De respons was 45%. Dit is minder dan de enquete die wij in 2018 over geluidhinder hebben gehouden, toen was de respons 64%. Deels is dit te wijten aan een niet vlekkeloos verlopen postbestelling in Oppenhuizen. Daar tegenover staat wel een zeer goed bezochte inloopavond op woensdag 11 december jl. Hiermee rekening houdend, laat de uitkomst van de enquête een duidelijk beeld zien en voelt Doarpsbelang zich breed gesteund in het verdere proces.

Om u een beeld te geven van het resultaat, geven wij enkele cijfers/percentages.

Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 45%, te verdelen in 21% in papier en 24% digitaal ingevuld. Dit betekent dat 55% van de adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga het formulier niet heeft ingeleverd. 

Op de inloopavond van 11 december jl. is al aangegeven dat u een speerpunt als een voorstel van Doarpsbelang moet zien. Het is een voorstel namens Oppenhuizen en Uitwellingerga in de komende gesprekken met de betrokken overheidsinstanties voor de gebiedsgerichte aanpak die gekoppeld is aan de vervanging van de brug in Uitwellingerga. Een voorstel, waarvan Doarpsbelang op basis van de inloopavond op 11 december jl. en de uitslag van de enquêtes dus brede steun heeft van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. In het onderstaande overzicht is per speerpunt het percentage van de uitslag gegeven.

Naar aanleiding van uw opmerkingen.

1. U bent het eens (87.5%) dat de snelheid op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga dag én nacht omlaag moet naar maximaal 100 km p/u. en als het kan naar 80 km p/u. Met name het vrachtverkeer in de nacht is een bron van geluidhinder.

Door het stikstofverhaal is landelijk bepaald dat per maart 2020 op snelwegen waar nu maximaal 130 km p/u gereden wordt, overdag de maximum snelheid op 100 kmp/u wordt bepaald; dit gaat dus ook op voor het A7 traject langs onze dorpen. Desondanks zal Doarpsbelang aandacht blijven vragen voor het omlaag brengen van de snelheid (dag én nacht) én de handhaving hiervan.

2. In overgrote mate kiest u voor een aquaduct i.p.v. van een nieuwe (hogere) brug. Zowel voor de veiligheid op het water en op de weg als ook voor de landschappelijke inpassing heeft een aquaduct de voorkeur boven een nieuwe brug. Hierbij zijn natuurlijk aandachtspunten. We zitten niet te wachten op een situatie zoals destijds in de zeventiger jaren bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel met grondverzakkingen en schadeclaims. Ook dient het wegennet rond een nieuw aquaduct, in het geval van (zwaar) verkeer van en naar het bedrijventerrein Bregefinne geen extra belasting geven voor de direct omwonenden. Er mag geen extra geluidhinder van de nieuw aan te leggen oeververbinding ontstaan, terwijl geluidhinder van de Pr.Margriettunnel moet worden teruggedrongen. Een extra aquaduct dient ook voor fietsers goed begaanbaar te zijn.

3. Begroeide grond- en zichtwallen moeten geluidhinder tegengaan, maar moeten ook in het Friese open landschap passen. Het is een onderzoek waard of deze grond- en zichtwallen voldoende geluidreductie opleveren én kunnen opgaan in een groenzone die als het ware het Burg. Rasterhofpark verlengd tot voorbij het Pr. Margrietkanaal richting Joure.

4. Voor de bevordering van de kleinere recreatievaart in onze dorpen is op basis van de ingeleverde formulieren een meerderheid (77.5%) te vinden, maar zijn er wel opmerkingen geplaatst bij de bevaring van t Ges. Geconstateerd wordt dat er soms te grote schepen gebruik maken van ,t Ges met alle daaraan verbonden ongemakken. Sommigen van u zetten vraagtekens bij het herstel van de (privé) draaibruggen, en benadrukken de onbelemmerde doorvaart. Daarentegen spreekt u zich wel duidelijk uit voor een passantenhaven(tje) nabij de brug aan de Eastwei.

Een vaarverbinding naar de Brekken (Leijenpoel) voor kleinere recreatievaart wordt wel voorgestaan, alleen over de route vanuit de dorpen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt verschillend gedacht. Een enkele negatieve vergelijking met de vaarroute langs de N7 in Sneek is hierbij aangehaald.

5.  In ruim 90% van de ingeleverde formulieren/reacties spreekt u zich uit voor extra aandacht voor wandel- en fietspaden in onze dorpen. Extra paden voor (sportieve) recreatie en aandacht voor (oude) wandelstructuren, zoals de trambaan Sneek – Joure en de mogelijkheid voor een wandelrondje Eastwei – it Wiid/Douwesleat – Afkelandsedyk.

6.  Woningbouw voor ouderen en starters blijft in onze dorpen achter en heeft daarom ruimschoots (89%) uw aandacht. U kunt zich vinden in het voorstel van Doarpsbelang om daar waar zich de mogelijkheid voordoet, zo nodig de huidige bestemming van woonobjecten voor deze doelgroepen aan te passen. Sommigen onder u stellen wel de voorwaarde dat alleen inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga hiervan gebruik mogen maken. Doarpsbelang zal bij de betrokken instanties hiervoor aandacht (blijven) vragen.

7.  Teneinde geluidhinder tegen te gaan spreekt u zich in grote getale uit voor meer geluidsarm asfalt. Hoewel Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat zij hiertoe niet verplicht is, omdat de geluidsnorm niet wordt overschreden, zal Doarpsbelang zowel in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (voor de brugvervanging) als ook in het groot-onderhoud van wegen hiervoor aandacht blijven vragen.

Tot slot.

Het resultaat van en de opmerkingen in de enquête zullen worden verwerkt in de de nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga. Dit document is voor Doarpsbelang de basis voor de gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. De aangepaste nota zal nog op TopenTwelonline worden gepubliceerd.

Wij danken u voor uw medewerking en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 


12-12-2019

Inloopavond Structuurversterking

De inloopavond Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga op afgelopen woensdag is succesvol geweest. De opkomst was zeer bevredigend. Onder het genot van een kopje koffie hebben belangstellenden hun vragen kunnen stellen en hun opmerkingen kunnen maken. Doarpsbelang heeft aan de hand van de 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen verder uitleg kunnen geven aan de voorgestane gebiedsgerichte aanpak rond de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal.

De opmerkingen zijn voor Doarpsbelang aanleiding hier en daar aanpassingen te doen in de nota Structuurversterking. (De pdf van de conceptnota Structuurversterking vindt u onderaan deze pagina)

De definitieve nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga  zal door Doarpsbelang iets na de jaarwisseling gepubliceerd worden. Dit document is voor Doarpsbelang de basis om in de procedure rond de brugvervanging verder in gesprek te gaan met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.

Behalve de inloopavond van woensdagavond is er dinsdag een enquêteformulier huis-aan-huis verspreid in Oppenhuizen en Uitwellingerga.

 


5-12-2019

Structuurversterking  Oppenhuizen en Uitwellingerga

 • Uitnodiging inloopavond:
  Woensdag 11 december van 19.00 tot 21.00 uur in t Harspit!
 • Enquêteformulier

In het artikel van 9 november jl. vertelde Doarpsbelang van het plan voor structuurversterking van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Doarpsbelang wil dit plan koppelen aan het project voor de vervanging van de brug in Uitwellingerga (vóór 2026) en wel in de daarin opgenomen gebiedsgerichte aanpak.

In het plan, dat nu nog een concept is, is een aantal onderwerpen uitgewerkt: Geluidhinder en veiligheid, Recreatie en Wonen. Wij vragen u als inwoners van Top en Twel hiervan kennis te nemen.

 (De pdf van de conceptnota Structuurversterking vindt u onderaan deze pagina)

Wilt u meer weten over het plan, over de gebiedsgerichte aanpak, over de uitwerking van de onderwerpen of wilt u iets toevoegen waaraan wij van Doarpsbelang niet hebben gedacht dan nodigen wij u graag  uit voor de

Inloopavond op woensdagavond 11 december.

U kunt tussen 19.00 tot 21.00 uur zelf het tijdstip kiezen om met Doarpsbelang van gedachten te wisselen.

Bent u niet in de gelegenheid  om uw commentaar op de inloopavond te geven, stuur dan gerust een mail naar: werkgroepa7topentwel@gmail.com

Het is van groot belang dat u als inwoner aangeeft of u het plan ondersteunt, dan wel over een onderwerp anders denkt. Doarpsbelang acht dit een unieke kans om de genoemde onderwerpen onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke overheidsinstanties. Het definitieve plan zal als inspraakdocument dienen in het proces voor de brugvervanging.

Dus hoe groter de draagkracht vanuit de dorpen, des te sterker is de positie van Doarpsbelang in de gesprekken met Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslȃn.

Uw draagkracht wordt meetbaar door het enquêteformulier in te vullen.

Dinsdag 10 december wordt het formulier huis-aan-huis bezorgd. Als u géén drukwerk wilt ontvangen, wordt het enquêteformulier niet bij u aan huis bezorgd. U kunt dan een formulier ophalen bij een van de volgende inleveradressen: 1) Slagerij De Jager2) Superrr of 3) Bakkerij Tjalsma.

Wilt u gebruik maken van het digitale formulier, dan kan dat ook door op de volgende link te klikken: Enquête Structuurversterking Top en Twel 

Kortom laat uw stem horen en vul het enquêteformulier in tot uiterlijk zaterdag 21 december!

 08-11-2019

Doarpsbelang zet in op een unieke kans tot verlaging geluidhinder A7

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkwaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Sudwest-Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en een impuls te geven aan de leefbaarheid in de dorpen.

In 2018 heeft Doarpsbelang een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden. De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft enkele verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur een beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. Deze zogenaamde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken. In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen. Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle bewoners hierin mee te denken!

Doarpsbelang werkt aan een nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga, met daarin een zevental aandachtspunten, t.w.:

 1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km p/u.
 2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.
 3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.
 4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.
 5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.
 6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. Inbreiding.
 7. Gebruik van meer geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7.

Om inwoners nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang op woensdagavond 11 december a.s. van 19.00 – tot 21.00 uur nog een inloopavond in It Harspit. Verdere berichtgeving hierover volgt nog. Ook hebben we op de site www.topentwelonline.nl onder Doarpsbelang een kopje ‘Werkgroep A7’ geopend, waar wij informatie zullen gaan plaatsen om u  op de hoogte te houden van de vorderingen.

Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder? Dan zijn deze van harte welkom via de email:  werkgroepa7topentwel@gmail.com

 


Naslagwerken

Top en Twel - van Toen naar Toekomst

Doarpsbelang is mede-initiatiefnemer van het project Top en Twel - van Toen naar Toekomst

Voor meer informatie over dit project ga naar de pagina van Top en Twel - van Toen naar Toekomst

Ligplaatsen

Bent u in het bezit van een boot en op zoek naar een ligplaats in Oppenhuizen of Uitwellingerga, neem contact op met Doarpsbelang Toppenhuzen-Twellingea en vraag naar de prijzen en mogelijkheden.

 

Doarpsbelang Toppenhuzen-Twellingea
Jarichstrjitte 12
8625 JD Oppenhuizen

E-mail: ligplaatsentopentwel@gmail.com

Bijlage: