2 Nieuwsberichten (1 t/m 2)

zo 25-07

Hanneke Westert ljept alle froulju foarby!

Ferline wykein ferbettere fierljepster Hanneke Westert noch har persoanlike rekôr mei in sprong fan 15.60 meter en justerjûn yn Drylts wûn Hanneke (15) op 'e nij de wedstriid...

do 15-07

Fierljepster Hanneke Westert wint yn Gryptstjerk

Hanneke Westert hat juster yn Gryptsjerk de fierljepwedstriid by de famkes wûn. Mei in sprong fan 14,85 meter wie ús doarpsgenoate har tsjinstanners de baas.